ISSN 2232-9080

Broj 15, lipanj 2018.


Poštovani čitatelji,
pred Vama je još jedan broj e-Zbornika ovoga puta i u izdanju na engleskom jeziku.
Kao i prethodne i ovaj broj možete pronaći u EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na adresi https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source .
Od prošlog broja smo prisutni i na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, HRČAK na adresi https://hrcak.srce.hr/.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u stvaranju ovog broja.
Radujemo se budućoj suradnji.
Ivana Domljan, urednica 15. broja                                                                                                                                 ENGLISH


erasmus plus image


ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

Martina Šopić, mag. ing. aedif.
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet
izv. prof. dr. sc. Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
prof. dr. sc. Diana Car-Pušić
Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet

Sažetak: Praćenje progresa izvedbe zemljanih radova uz točnu procjenu produktivnosti građevinskih strojeva omogućuje detaljan uvid u tijek izvedbe, ranu detekciju slabe produktivnosti, kao i svih ostalih mogućih nedostataka, povratnu informaciju ispravnosti donesnih odluka te precizniji iskaz potrebnog vremena i troška aktivnosti. Ranim uočavanjem, i alarmiranjem, svih rizičnih, nepovoljnih radnji, pružene su mogućnosti za pravodobno poduzimanje odgovarajućih, korektivnih mjera i provedbu poboljšanja. Bežične tehnologije pružaju znatan potencijal za primjenu u svrhu praćenja progresa rada i procjene produktivnosti. Međutim, dosadašnja istraživanja ukazuju na nedostatke i ograničenja. Potrebna su daljnja istraživanja njihovih velikih potencijala, a moguće rješenje problematike i kompleksnosti u praćenju progresa rada i procjene produktivnosti predstavlja integracija različitih bežičnih tehnologija. Vizualne tehnologije su, pritom, neizostavno područje bežičnih tehnologija za razvoj odgovarajuće, pouzdane, vjerodostojne, brze i ekonomične metodologije za praćenje progresa izvedbe zemljanih radova uz točnu procjenu produktivnosti građevinskih strojeva.

Ključne riječi: vizualne tehnologije, progres, produktivnost, zemljani radovi

Cijeli rad


PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

Ivan Janjić, mag. ing. aedif.
Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (student)
doc. dr. sc. Dina Stober, dipl. ing. arh.
Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
izv. prof. dr. sc. Zlata Dolaček-Alduk, dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Sažetak: Zahtjevi za uštedama u projektima koji proizlaze iz globalne potrebe za uštedom resursa potiču inovacije u građevinarstvu, kako u području inovativnih materijala i proizvoda tako i u unaprjeđenju svih procesa gradnje. Promjene u projektu obilježene su rizicima te obično pretpostavljaju potrebu za dodatnim resursima - vremenom i novcem. Upravljanje promjenama razlikuje se za projekt koji se vodi tradicionalno na konsekutivan način od projektiranja do predaje projekta i za projekt koji je izrađen BIM pristupom koji nastoji procese postaviti u većoj mjeri simultano. U radu se donosi pregled literature koja definira razlike ova dva pristupa te se na osnovu teorijske podloge postavlja okvir za istraživanje mogućnosti za unaprjeđenje projekta složene zgrade izrađene i vođene tradicionalnim pristupom.

Ključne riječi: promjene u projektu, BIM pristup, zgrada javne namjene, Građevinski fakultet Osijek

Cijeli rad


ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

Vlaho Akmadžić 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, izv. prof. dr. sc. 
Anton Vrdoljak 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mr. sc.

Sažetak: Pri numeričkom modeliranju konstruktivnih sustava potrebno je simulirati i tlo na koje se taj sustav oslanja. Obično se simulacija tla izvodi putem modela Winklerovih opruga. U najjednostavnijem slučaju plitkih temelja krutost opruga se zadaje preko koeficijenta reakcije tla. S obzirom kako se veliki broj autora bavio ovom tematikom za potrebe pouzdanijeg proračuna razvilo se programsko rješenje SE_Calc. U suštini obuhvaćen je proračun po predlošcima više autora kako bi se na kraju grafički mogli prikazati njihovi odnosi i odabrati odgovarajuća vrijednost.

Ključne riječi: numeričko modeliranje, koeficijent reakcije tla, programsko rješenje

Cijeli rad


PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

prof. dr. sc. Predrag Miščević, dipl. ing. građ. 
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, redoviti profesor 
dr. sc. Goran Vlastelica, dipl. ing. građ.
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, poslijedoktorand 
Marino Babić, mag. ing. aedif. 
Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, student

Sažetak: Za potrebe izgradnje odmorišta „Vidikovac“ uz državnu cestu D115 Humac – Bol, nedaleko od Bola na otoku Braču, ukazala se potreba za savladavanje denivelacije ukupne visine od 9 m. Zbog malog raspoloživog prostora uvjetovanog imovinskih odnosima, te zbog zahtjeva uporabnog prostora odmorišta, razmotrene su opcije izgradnje klasičnog armirano-betonskog zida i gabionskog zida ukupne duljine 160 m. U konačnici je odabrana izgradnja gabionskog zida s armiranim zasipom, te su slijed proračuna, prednosti i nedostaci ovog tipa konstrukcije prikazani u ovom radu.

Ključne riječi: gabion, armirani zasip, potporni zid, proračun, vidikovac

Cijeli rad


ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

izv. prof. dr. sc. Admir Mulahusić, dip. ing. geod.
Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
doc. dr. sc. Jusuf Topoljak, dip. ing. geod.
Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
doc. dr. sc. Nedim Tuno, dip. ing. geod.
Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
izv. prof. dr. sc. Naida Ademović, dip. ing. građ.
Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Ernes Vojniković, mag. geod. dip. ing. geod.
Općina Sanski Most


Sažetak: Na vijaduktu Koševo uspostavljena je visinska geodetska mreža posebne namjene. Mjerenja u mreži obavljena su metodom preciznog geometrijskog nivelmana u dvije epohe. Prvu epohu mjerenja čine mjerenja obavljena u zimskim uvjetima, a drugu epohu u ljetnim uvjetima. Nakon obavljenih mjerenja uslijedila je njihova obrada i izjednačenje mreže, a kao rezultat su dobivene visine karakterističnih točaka na vijaduktu. Razlike nadmorskih visina točaka na vijaduktu, uzevši u obzir standardnu devijaciju obavljenih mjerenja, pokazale su da se visine pojedinih točaka na vijaduktu mijenjaju, a razlike upućuju na moguće pomake prednapete betonske konstrukcije vijadukta Koševo.

Ključne riječi: vijadukt, precizni nivelman, izjednačenje, analiza rezultata

Cijeli rad


ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI

Marijana Cuculić
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Aleksandra Deluka Tibljaš
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Ivana Pranjić
Građevinski fakultet Sveučilište u Rijeci
Miran Flego
Geoprojekt d.d. Opatija

Sažetak: Stanje prometnih površina degradira se uslijed klimatskih i meteoroloških uvjeta, prometnog opterećenja i nedovoljnog održavanja. Unutar gradske prometne mreže autobusne postaje su zbog specifičnog opterećenja osobito podložne prijevremenoj pojavi oštećenja. U radu je prikazana analiza stanja kolničkih konstrukcija autobusnih stajališta provedena u gradu Rijeci. Provedena su mjerenja i analize za više parametara što je rezultiralo preporukama za obnavljanje analiziranih kolničkih konstrukcija.

Ključne riječi: kolnička konstrukcija, autobusna postaja, oštećenja

Cijeli rad


PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

Danijela Maslać
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, dipl. ing. građ.

Sažetak: Cilj rada je iznijeti opravdanost izvedbe alternativnih kružnih raskrižja u gradu Mostaru u svrhu urbane održivosti, a prema zadovoljavajućim kriterijima. Naime, u urbanim sredinama, zbog ograničenosti raspoloživog prostora, često je nužno istraživati mogućnost primjene nestandardnih rješenja, koja mogu zadovoljiti sve neophodne kriterije. Predstavljena su alternativna rješenja kružnih raskrižja pri rekonstrukciji ulice Kralja Tvrtka u gradu Mostaru.

Ključne riječi: alternativni tipovi, kružna raskrižja, urbana održivost, kriteriji izvedbe

Cijeli rad


ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

Tea Duplančić Leder 
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučiliše u Splitu, redoviti profesor
Nenad Leder
Pomorski fakultet, Sveučiliše u Splitu, docent

Sažetak: U članku su ukratko prikazani najkritičniji faktori koji utječu na temperaturu tla. Većina se tih čimbenika može naći na području grada Mostara. Najjednostavniji i najčešće korištena metoda određivanja površinske temperature tla je obrada termalnih kanala satelitskih scena. Landsat je najduža i najraširenija satelitska misija s slobodnim podacima. Za potrebe ovog istraživanja su korišteni Landsat 5, 7 i 8 satelitske scene i slobodni meteorološki podaci iz kojih su izračunate atmosferske korekcije, a zatim površinska temperatura tla (PTT) za područje Mostara. Korištene su četiri zimska scene (uzete u hladnijem dijelu godine), i četiri ljetne scene (uzete u najtoplijem dijelu godine). Iz obrađenih se podataka može zaključiti da se Mostar može smatrati jednim od najtoplijih gradova u Bosni i Hercegovini i šire.

Ključne riječi: površinska temperatura tla, Landsat misije, daljinska detekcija, urbani toplinski otoci

Cijeli rad


IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

Damir Mrđen
Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, dipl. ing. građ.
Ivan Matković
Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, dip. ing. šum.
Mirko Šarac
Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, dipl. ing. građ.

Sažetak: Sukladno Zakonu o vodama u Federaciji BiH, Strategiji upravljanja vodama u Federaciji BiH i EU Okvirnoj direktivi o vodama (ODV) potrebno je izraditi i usvojiti Plan upravljanja vodnim područjima u FBiH. Plan upravljanja vodnim područjem Jadranskog mora u Federaciji BiH obuhvata područje riječnih bazena Neretve s Trebišnjicom, Cetine i Krke. Osnovni cilj izrade Plana upravljanja je postizanje dobrog stanja i/ili potencijala vodnih tijela odnosno sprečavanje pogoršanja stanja vodnih tijela površinskih i podzemnih voda. Također, prikazane su najvažnije aktivnosti na izradi Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (SEA).

Ključne riječi: ODV, Zakon o vodama FBiH, Strategija upravljanja vodama u FBiH, dobro stanje/potencijal voda, vodna tijela, SEA

Cijeli rad


KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

Branko Vučijak
Mašinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, izvanredni profesor

Sažetak: Regulatorni okvir za usluge vodoopskrbe u raznim zemljama Balkana ne osigurava potrebnu razinu samoodrživosti pružanja ovih usluga, pa države traže potrebna poboljšanja. Uprave pružatelja usluga vodoopskrbe obično ukazuju na to da je visina cijene ključna za njihovo poslovanje, uz navođenje kao važne i razine neprihodovane vode, broja i stručnosti zaposlenih, eventualno i naplate potraživanja. Štoviše, i visoke razine neprihodovane vode se često pravdaju postojećom niskom cijenom, za koju se tvrdi da ne može pokriti sve troškove, pa je prva aktivnost koja obično ostaje bez financijskih sredstava redovna obnova i rekonstrukcija mreže, što uzrokuje rast curenja u mreži iz godinu u godinu.
Budući da se svako potrebno pokrivanje troškova može osigurati dovoljnim porastom cijene i odgovarajućim stupnjem naplate, uprave vodoopskrbnih poduzeća često ističu da zakonodavstvo EU poziva na "pokrivanje troškova" kao jedno od ključnih načela za određivanje vodnih tarifa. Štoviše, formulacija se često proširuje na "pokrivanje svih troškova", naglašavajući tako da nisu samo operativni troškovi oni koje treba pokriti. No istodobno se vrlo ograničeno ukazuje na ostala ključna načela koja bi zadržala cijenu vode opravdanom i priuštivom.
U radu se raspravlja o nekoliko dodatnih načela koje treba poštovati, kao i njihovu vidljivost u pravnom okruženju odabranih zemalja zapadnog Balkana.

Ključne riječi: cijena vode, metodologija tarifa/cijena, ključna načela, pokrivanje troškova, ekonomska učinkovitost

Cijeli rad