sumarum2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1    

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni diplomski studij građevinarstva

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni diplomski studij građevinarstva:

1. Potvrdnica ili diploma o završenom preddiplomskom studiju, ako nije predana prilikom prijave, 

2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu,

3. Dvije fotografije formata 4 × 6 cm,

4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (transakcijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618),
1. Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija plaćaju naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM za cijelu godinu).
2. Redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva plaćaju naknadu od 400 KM (za cijelu godinu).

5. Priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“,

6. Indeks, može se kupiti u knjižari unutar sveučilišnog kampusa. Pogledajte primjer popunjenog indeksa (smjer OPĆI, smjer KONSTRUKCIJE, smjer HIDROTEHNIKA I OKOLIŠNO INŽENJERSTVO). Na prvoj stranici popunjavaju se osobni podaci analogno primjeru, a druga i treća stranica se popunjava prepisujući s primjera popunjenog indeksa za Sveučilišni preddiplomski studij građevinarstva. 

7. Upisni obrasci koje treba preuzetipopunitispremiti i zatim poslati putem online obrasca prije dolaska na Fakultet.

Preuzimanje upisnih obrazaca

Matični list

Upisni list - smjer OPĆI

Upisni list - smjer KONSTRUKCIJE

Upisni list - smjer HOI

Statistički obrazac - smjer OPĆI

Statistički obrazac - smjer KONSTRUKCIJE

Statistički obrazac - smjer HOI

Kratka anketa

 

Primjeri popunjenih obrazaca

Matični list

Upisni list - smjer OPĆI

Upisni list - smjer KONSTRUKCIJE

Upisni list - smjer HOI

Statistički obrazac - smjer OPĆI

Statistički obrazac - smjer KONSTRUKCIJE

Statistički obrazac - smjer HOI

 

Online predaja upisnih obrazaca

sumarum 1     facebook icon2   instagram   youtubepng 1