sumarum2   facebook icon2   instagram  youtubepng 1    

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma

Dokumenti potrebni za upis na Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma:

1. Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju (ukoliko 
   prilikom prijave nisu bili predani originali), 

2. Potvrda o prebivalištu ili boravištu,

3. Dvije fotografije formata 4 × 6 cm,

4. Priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (transakcijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618),

5. Priznanicu o uplati 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“,

6. Indeks, kupuje se u referadi. Pogledajte 1. primjer popunjenog indeksa za Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma s odabirom Engleskog jezika u 1. i 2. semestru i 2. primjer popunjenog indeksa za Sveučilišni preddiplomski studij arhitekture i urbanizma s odabirom Njemačkog jezika u 1. i 2. semestru. Na prvoj stranici popunjavaju se osobni podaci analogno primjeru, a druga i treća stranica popunjava se prepisujući s primjera popunjenog indeksa. 

7. Upisni obrasci koje treba preuzeti, popuniti, spremiti i poslati putem online obrasca prije dolaska na Fakultet.

Preuzimanje upisnih obrazaca

Matični list

Upisni list (opcija 1: strani jezik Engleski)

                  (opcija 2: strani jezik Njemački)

Statistički obrazac

Kratka anketa

 

Primjeri popunjenih obrazaca

Matični list

Upisni list (opcija 1: strani jezik Engleski)

                  (opcija 2: strani jezik Njemački)

Statistički obrazac

 

Online predaja upisnih obrazaca

sumarum 1     facebook icon2   instagram   youtubepng 1