SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

 

Studenti se u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akademskoj 2019./2020. godini upisuju u statusu:

a. redovitih studenata, za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa,

b. redovitih studenata koji participiraju u plaćanju školarine.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva je 110, i to 20 redovitih za koje sredstva osiguravaju nadležna ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa, i 90 redovitih koji participiraju u plaćanju školarine. 

Prijave za upis

1. Prijave za upis primaju se od 24. do 28. lipnja 2019. godine za I. (srpanjski) razredbeni rok, odnosno od 2. do 6. rujna 2019. godine za II. (rujanski) razredbeni rok. Prijave za II. rok primat će se samo u slučaju da ostane slobodnih mjesta nakon I. roka. Broj slobodnih mjesta za II. rok objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Fakulteta.

2. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentskoj referadi. Uz prijavu za upis prilažu potrebne dokumente:

a) Izvadak iz matične knjige rođenih,

b) Svjedodžba o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda odgovarajuće srednje škole u četverogodišnjem trajanju,

c) Potvrda o uplaćenoj naknadi troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM, koji se uplaćuju općom uplatnicom putem pošte ili banke na transacijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom "za troškove razredbenog postupka".

3. Pristupnik koji se prijavljuje na više mjesta, a originalne dokumente ne predaje Građevinskom fakultetu, treba predati ovjeren prijepis ili ovjerene fotokopije dokumenata uz potvrdu fakulteta kojem je predao originalne dokumente.

Razredbeni postupak

1. Rezultati izbora pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva objavit će se 5. srpnja 2019. godine za I. rok, odnosno 9. rujna 2019. godine za II. rok (ako ga bude).

2. Prijam pristupnika za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva vršit će se samo na temelju uspjeha iz srednje škole, i to na način opisan pod točkom 2) u izboru pristupnika, odnosno po pravilniku o upisu studenata u prvu godinu studija. U prozoru na dnu ove stranice možete provjeriti iznos vlastitih bodova. Odaberite Vaše ocjene i broj bodova se automatski prikazuje.

Izbor pristupnika

1. Preddiplomski studija građevinarstva može upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i u sve četiri godine imala predmet matematika.

2. Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva podliježu razredbenom postupku. Izbor prijavljenih pristupnika obavlja se isključivo vrednovanjem uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju, na način:

a) za prve dvije godine školovanja izračuna prosječna se ocjena općeg uspjeha, matematike i fizike, i ta se ocjena zaokruži na jednu decimalu, za treću godinu se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha i matematike koja se također zaokružuje na jednu decimalu, a za četvrtu godinu školovanja se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha, završnog ispita i matematike, te se i ta ocjena zaokruži na jednu decimalu;

b) zatim se zbroje sve zaokružene prosječne ocjene i taj zbroj pomnoži s brojem 100, te podjeli s brojem 4;

c) dobiveni broj predstavlja broj bodova pristupnika. Ako programom srednje škole nije predviđena fizika u nekoj od prve dvije nastavne godine pristupniku se tada uzimaju u obzir ocjene iz predmeta: mehanika, termodinamika i elektrotehnika. U protivnom, u tom razredu upisuje se 0 (nula). Pristupnici koji su tijekom III.  ili IV.  razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz matematike, odnosno fizike, dobivaju maksimalan broj bodova i stječu pravo izravnog upisa na studij.

3. Upis svih pristupnika obavit će se prema rang listi do popunjenja odobrene upisne kvote. Pristupnik će moći izvršiti upis ukoliko je temeljem gore navedenog obračuna postigao minimum 300 bodova.

4. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u pojedinom upisnom roku, a nisu se upisali u propisanom vremenu, gube pravo na upis. Ako nakon provedenog razredbenog postupka ima slobodnih mjesta, pravo upisa imaju pristupnici koji zadovoljavaju uvjete prethodno prikazanog razredbenog postupka. 

Upisi

1. Upisi u I. godinu preddiplomskog studija građevinarstva u prvom upisnom roku provodit će se od 3. do 17. srpnja 2019. godine, a u drugom roku (ako ga bude) od 16. do 20. rujna 2019. godine. 
Upisi u prvu godinu preddiplomskog studija građevinarstva obavljaju se prema rezultatima postignutim u razredbenom postupku. 

2. Redoviti studenti koji participiraju u plaćanju studija plaćaju naknadu u iznosu od 750 KM po semestru (1500 KM za cijelu godinu) na transacijski račun Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (službeni naziv: Sveučilište u Mostaru, ustrojbena jedinica Građevinski fakultet, Mostar) kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302271309618 s naznakom školarina.
(Postoji mogućnost obročnog plaćanja korisnicima kreditnih kartica Unicredit banke.)

3. Redoviti studenti za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva plaćaju naknadu od 400 KM (za cijelu godinu).

4. Svi studenti pri upisu na Fakultet trebaju dostaviti i potvrdu o prebivalištu ili boravištu.

5. Svi studenti pri upisu na Fakultet, a prema odluci Senata Upravnog vijeća Sveučilišta uplaćuju 10 KM na transakcijski račun Sveučilišta u Mostaru kod UniCredit banke d.d. Mostar broj: 3381302231566875 s naznakom „za Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru“.

Izračun bodova

U prozoru ispod možete provjeriti iznos vlastitih bodova. Odaberite Vaše ocjene i broj bodova se automatski prikazuje.