Nastupno predavanje pristupnika dr. sc. Ante Džolana za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana konstrukcije za pristupnika dr. sc. Antu Džolana zakazuje se u srijedu 17. lipnja 2020. u 12:15 u predavaonici B Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na temu Analiza prisilnih prigušenih oscilacija diskretnog sustava sa „n" stupnjeva slobode primjenom postupka modalne analize.