Doneseni prvi zaključci novoformiranog Kriznog stožera SUM-a

Na Sveučilištu u Mostaru zbog epidemiološke situacije vezane za koronavirus - COVID 19 formiran je Krizni stožer kojega uz upravu Sveučilišta čine dekani fakulteta i IT centar. Zaključci Kriznog stožera su:

Usvojene su smjernice za organizaciju nastave na daljinu koje će biti dostupne u ponedjeljak, 16. ožujka 2020.
Studenti Sveučilišta u Mostaru koji su na razmjeni povlače se u Bosnu i Hercegovinu te će Sveučilište pružiti svu potrebnu pomoć studentima pri povratku.
Preporuka je studentima da se vrate u mjesto prebivališta jer će im nastava biti dostupna putem sustava e-učenja.
Dekani ustrojbenih jedinica će napraviti plan rada administrativnih djelatnika.