Upis na poslijediplomski doktorski studij građevinarstva

Upisi na poslijediplomski doktorski studij građevinarstva obavljat će se od 17. do 21. lipnja 2019.

Kandidati prilikom upisa trebaju donijeti:

1. Priznanicu o uplaćenim troškovima studija - školarini (žiro-račun Fakulteta broj 338 100 22003545 21 kod UniCredit Bank d.d. Mostar). Potrebno je uplatiti 6000 KM za 1. godinu Sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija, i to, prvu ratu od 3000 KM pri upisu i drugu ratu od 3000 KM do 1. 11. 2019.

2. Priznanicu o uplaćenih 30 KM za indeks (žiro-račun Fakulteta broj 338 100 22003545 21 kod UniCredit Bank d.d. Mostar),

3. Dvije fotografije formata 4 × 6 cm,

4. Upisni materijali (u referadi).

 

Dokumenti koje su kandidati predali kao natječajnu dokumentaciju:

1. Preslika rodnog lista, domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strane državljane;

2. Diploma o završenom sveučilišnom preddiplomskom i sveučilišnom diplomskom studiju ili sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju, odnosno završenom dodiplomskom studiju ili diplomu o završenom poslijediplomskom znanstvenom studiju za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene preslike;

3. Dopunska ispravu o studiju (engl. diploma supplement) sveučilišnog preddiplomskog i sveučilišnog diplomskog studija ili sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno završenog dodiplomskog studija ili poslijediplomskog znanstvenog studija za stjecanje magisterija znanosti ili ovjerene preslike (ukoliko dopunska isprava nije izdana potrebno je dostaviti ovjereni prijepis položenih ispita tijekom studija s ocjenama);

4. Popis objavljenih znanstvenih i stručnih publikacija;

5. Životopis

postaju sastavni dio upisne dokumentacije i arhiviraju se u dosje kandidata, gdje ostaju do završetka studija.